lead-mentor

המנהל כמנטור להובלת שינוי

מיקוד להכשרת מנהלים כמנטורים להובלת שינויים בחברות

מיקוד בהכשרת מנהלים להיות סוכני ומובילי השינוי בחברות, תוך שהם רוכשים את הכלים והמיומנויות הנדרשים לרתימת המנהלים/העובדים לשינוי

להוביל ולהנהיג

בעידן בו השינויים הנדרשים בחברות כדי להתאים את עצמם לסביבה העסקית הדינמית בה הם פועלים, המשימה המרכזית של להיות או לחדול היא ליישם את השינויים האסטרטגיים הנדרשים במהירות, באפקטיביות ולכל אורך ורוחב הארגון.

התכנית Lead Mentor מתמקדת בהכשרת מנהלים להיות סוכני ומובילי השינוי בחברות, תוך שהם רוכשים את הכלים והמיומנויות הנדרשים לרתימת המנהלים/העובדים לשינוי:

  • איתור והסרת חסמים הנובעים מפחד באי ודאות המתלווה לכל תהליך שינוי
  • חיבור העובד לחשיבות האסטרטגית של השינוי
  • זיהוי הזדמנויות עבור העובד בתוך השינוי הנדרש
  • ניפוץ מקובעות מחשבתית ואימוץ של פרספקטיבות חדשות
  • התנהלות תפקודית אחרת מדפוסי פעולה והתנהגות מעכבים
  • פריצת גבולות מתוך מרחב תודעה חדש שפותח דלת להצלחה וסיפוק משמעותיים יותר
  • לעבור מלהיות מנהל טוב למנהיג המוביל את עצמו ואחרים להשגת מטרות פורצות דרך

מיקוד תכנית ההכשרה Leadership Mentoring

על מנת ששינויים אסטרטגיים עסקיים או ארגוניים אכן ייושמו מהר ונכון, הארגון זקוק למנטורים הפנים ארגוניים המנהיגים ומובילים מנהלים/עובדים אחרים בארגון ליישום והטמעה מהירה ויעילה של השינויים לכדי תוצאות פורצות דרך.

מימדי המנטורינג האסטרטגי מנהיגותי

הערך האסטרטגי לארגון

הערך למנטי

הערך למנטור

הגדלת טווח השינוי

הפצה של האסטרטגיה בהקשר של החזון ארוך הטווח ברחבי הארגון

כיול מחדש של סדרי עדיפויות במסגרת זמן מוגדר

קבלת פרספקטיבה מעבר ליעדים האישיים המובילה לתכנית פעולה 'גלובלית'

האצת מהירות השינוי

האצת הסתגלות והאתמה לשוק, פתרון בעיות מהיר ואימוץ שיטות אופטימליות לביצוע השינוי

האצה של יכולת למידה מורכבת המתפתחת בדרך כלל באופן איטי ומסוכן יותר דרך ניסוי וטעייה

מחולל שימושים חדשים של ידע, נסיון ויכולות לצד נקודות מבט וטכנולוגיות חדשות

הסרת חסמים לשינוי

פתיחת התודעה לפרספקטיבות חדשות, מאפשר יצירתיות, חדשנות וגיוון

לקיחת צעד לאחור במטרה לראות את השינוי בפרספקטיבה רחבה יותר של הקריירה שלי, איומים והזדמנויות עסקיות ואישיות

פתיחה למגוון רחב של נושאים ניהוליים ועסקיים המובילה למינוף יכולות ומתיחתן לגבולות חדשים ואחרים

יצירת מרחב לשינוי

טיפוח מקורות ידע ושיטות עבודה מומלצות, כמו גם סולידריות ותמיכה רחבה להן

הפעלת משאבים רבים יותר באמצעות יצירת רשתות נטוורקינג מורחבות, פורמליות או בלתי פורמליות

לפתח נטוורקינג משלו ולקדם את היחסים בתוך החברה ומחוצה לה ליצירת השינוי הנדרש

חיזוק החוסן לשינוי

בניית מערכות יחסים בארגון מבוססות אמון ותמיכה הדדית המהוות רשת בטחון בזמנים כה לא יציבים

צמצום הבלבול והחוסר ודאות ומיקוד ביציבות רגשית ופסיכולוגית

תחושת ערך של תרומה משמעותית לקיום הבר-קיימא של הארגון