the talent-mentor

הטאלנט כמנטור

הכשרת הטאלנט הבא של החברה כמנטור בארגון

בתהליך עוברים הטאלנטים תהליך עומק המקנה להם תפיסות, כלים ומיומנויות חדשות בתחום הבינאישי

שימור עתודה ניהולית

ארגונים משקיעים משאבים אדירים בפיתוח מנהלים אשר אותרו כעתודה ניהולית או Top Talent  בארגונם. אך אין זה מפתיע שדווקא הטאלנטים שאותרו, הם המנהלים עם הסיכוי הגדול ביותר לעזוב את החברה בחפשם אחר תפקידים בכירים יותר מידיים ובשכר משמעותית גבוה יותר.

המחקרים מראים כי כאשר הארגון משקיע בהכשרת ה- Top Talent להיות מנטורים בתוך הארגון בו הם עובדים, הם מרגישים בעלי ערך ומשמעות בארגון, עם יכולת השפעה רחבה, וכתוצאה מכך אנו רואים שהטאלנטים נשארים בארגון ומקודמים פי 6 מטאלנטים שלא הוכשרו בתכנית ה-Talent Mentor.  

בתכנית ההכשרה הייחודית לטאלנטים שפותחה על ידי חברת 'התחלה חדשה', עוברים הטאלנטים תהליך עומק המקנה להם תפיסות, כלים ומיומנויות חדשות בתחום הבינאישי לצורך חניכה, ליווי ופיתוח מנהלים אחרים בארגון:

הם מעצבים את הזהות האישית שלהם כמנטור

הם מקבלים כלים מעשיים ללוות מנהלים אחרים בארגון בתהליך מנטורינג

הם מפתחים כישורים אישיים, תקשורת בינאישית והעצמה אישית לאחר

 הם מפתחים ורוכשים מיומנויות אימון, יעוץ וחניכה המבוססות על הקבלה של גישת "האני הוא לא האחר".

 הם מתאמנים כיצד להעביר את הידע, הנסיון והמומחיות שלהם למנהלים אחרים, לכל מנהל באשר הוא – "לחנוך לנער לפי דרכו".

כך משמר הארגון את הטאלנטים המהווים את הנכס החשוב ביותר לו ומייצר המשכיות הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט של שימור הידע הארגוני והן בהיבט הניהולי.